ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ"

1. Ο διαγωνισμός «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» διοργανώνεται από την Τηλεοπτική Επιχείρηση “ATTICA TV” (στο εξής η “Διοργανώτρια”), με την παραγωγή και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούμενη στο εξής η Εταιρεία.

2. Στο διαγωνισμό «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών. Ρητά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Εταιρείας, οι σύζυγοί τους καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

3. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

4. Ο διαγωνισμός ξεκινά την 1/12/2015 και θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 22:00 έως 22:30 τουλάχιστον έως τον Μάιο 2016. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνουν ή μειώσουν τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» ακόμη και να τον ματαιώσουν ή ακυρώσουν, αφού δημοσιεύσουν τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση τους.

5. Ο διαγωνισμόs «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» λαμβάνει χώρα δια τηλεφωνικών κλήσεων αστικής χρέωσης, που πραγματοποιούνται προς τον τηλεφωνικό αριθμό που υποδεικνύεται κατά την προβολή της εκπομπής. Ο συμμετέχων, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, ενημερώνεται για τους βασικούς όρους του παιχνιδιού, για τον αριθμό των συμμετεχόντων που προηγούνται, καθώς και για το ό,τι η κλήση έχει αστική χρέωση. Επίσης, προκειμένου για την έγκυρη συμμετοχή τους πρέπει να δώσουν τις παρακάτω πληροφορίες, φέροντας την ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων τους:

  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Ηλικία
  • Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
  • Διεύθυνση κατοικίας

6. Ο παρουσιαστής του διαγωνισμού θέτει σε έναν κάθε φορά συμμετέχοντα μία ερώτηση ποδοσφαιρικών γνώσεων, ενώ θα του υποδεικνύει ότι η ορθή απάντηση είναι μεταξύ τριών (3) επιλογών, που θα του ανακοινώνει, ενώ ταυτόχρονα αυτές θα προβάλλονται και στην οθόνη. Ο κάθε συμμετέχων θα έχει έως πέντε (5) δευτερόλεπτα και μία επιλογή για να απαντήσει και αμέσως θα του ανακοινώνεται εάν η επιλογή του είναι η ορθή. Σε περίπτωση που η απάντηση που επιλέξει θα είναι ορθή, τότε το όνομά του θα συμπεριλαμβάνεται στην εβδομαδιαία κλήρωση που θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή με έπαθλο δώρο ή δωροεπιταγή αξίας τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ, ως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω.

7. Ο νικητής ανα εβδομάδα θα προκύπτει από την ακόλουθη διαδικασία: κάθε Παρασκευή, τα ονόματα των αυτών που θα έχουν απαντήσει σωστά κατά τις εκπομπές της συγκεκριμένης εβδομάδας, που αρχίζει τη Δευτέρα και τελειώνει την Παρασκευή (συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων της Παρασκευής), θα συμμετέχουν σε κλήρωση στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Μεσογείων αρ. 2-4, 17ος όροφος, και ώρα 22:30 μ.μ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής του παιχνιδίου της συγκεκριμένης ημέρας με την παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος θα συντάξει Βεβαίωση για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλιστεί για λόγους ασφαλείας ο κατάλληλος χώρος. Συνολικά από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών.

8. 8. Ο νικητής κερδίζει ένα δώρο ή μία δωροεπιταγή αξίας τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ. Το δώρο θα παραδίδεται από τα γραφεία της Εταιρείας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κληρώσεως, εφόσον ο νικητής είναι παρών.

9. Η γνωστοποίηση στο κοινό του νικητή θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, και σε περίπτωση απουσίας του και με επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλωθεί. Οι νικητές οφείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς των αποτελεσμάτων να επικοινωνήσουν με την Εταρεία στο τηλέφωνο 216-4003438 και να δηλώσουν εάν αποδέχονται το δώρο. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου οι οποίες θα διαρκέσουν άνω των 24 ωρών από την ημεροχρονολογία ειδοποίησής του για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη δε, θα ειδοποιηθεί ο αντίστοιχος σε σειρά ανάδειξης επιλαχών νικητής. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας ειδοποίησης περί παραλαβής του δώρου (5 εργασίμων ημερών), κάθε υποχρέωση της Εταιρείας απέναντι στον νικητή και αντίστοιχα στον επιλαχόντα παύει να υφίσταται. Επίσης διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα του νικητή αφού πρώτα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή στη διάθεσή του με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ` άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

10. Σε περίπτωση που ο νικητής διαθέσει το δώρο σε ανήλικο, αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον νόμιμο κηδεμόνα του κατά την διάρκεια παραλαβής του Δώρου και η ταυτότητα του νικητή πιστοποιείται από την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

11. Εάν μετά την ανάδειξη του νικητή, διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό Εταιρεία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το δώρο και να το διαθέσει στον αναδειχθέντα επιλαχόντα (κατά την σειρά ανάδειξης αυτών).

12. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες, εκτός αν είναι δωροεπιταγή, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (http://www.attica-tv.gr) και της Εταιρείας (http://www.hellasnet.tv), καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της Εταιρείας με κάθε εύλογο μέσο.

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό «ΧΑΣΟΥΜΕ-ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντος προς την Εταιρεία προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει για λογαριασμό της Διοργανώτριας εταιρείας, τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και μπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη βούλησή της στις συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και όχι για κανενός είδους περαιτέρω χρήση και μόνο κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι` αυτό με σχετική επιστολή τους στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, το δώρο ακυρώνεται. Τα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων καταστρέφονται αμέσως μετά την επιλογή των νικητών. Το ίδιο ισχύει και με τα δεδομένα των νικητών μετά από εύλογο χρόνο από την παράδοση των δώρων.

15. Οι Συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην Εταιρεία έχουν περαιτέρω δικαίωμα και όχι υποχρέωση να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994 συμπληρώνοντας την αντίστοιχη σημείωση στο διαδίκτυο.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του σταθμού, της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

17. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης ή ματαίωσης παροχής των Δώρων.

18. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

19. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

20. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

21. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.attica-tv.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.hellasnet.tv). Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δικαιούνται να τροποποιήσουν τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Πειραιά, Στέφανο Βασιλάκη.

22. Για οποιοδήποτε παράπονο, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2164003437.