ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όροι Χρήσης
Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας http://www.hellasnet.tv (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα») που ανήκει στην εταιρεία «ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής αναφερόμενη ως «ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ TV» ή/και η «Εταιρεία»), αποδέχεται και υπόκειται στις παρακάτω περιγραφόμενες προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα αποτελεί απόδειξη της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων από την πλευρά του επισκέπτη της Ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Χρήστης»).

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως κειμένων, εικόνων, ήχων, απεικονίσεων, πληροφοριών, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων και γενικά κάθε είδους αρχείων (στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο»), όπως και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες παρεμφερείς διατάξεις νόμων και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα και κατοχή της Εταιρείας ή/και τρίτων μερών. Ο Χρήστης δύναται να αντιγράφει και αποθηκεύει προσωρινά σε προσωπικό υπολογιστή, χωρίς να τροποποιεί ή να αλλοιώνει, το Περιεχόμενο, αποκλειστικά για ιδιωτική, μη εμπορική και περιορισμένη χρήση, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την, καθ` οιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε ολική ή μερική εξαγωγή, αναπαραγωγή ή προβολή του Περιεχομένου, πέραν της προαναφερόμενης (όπως ενδεικτικά δημοσίευση αυτών), απαγορεύεται απολύτως άνευ της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης της Εταιρείας.

Συμπεριφορά Χρήστη
Η τήρηση και συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του Χρήστη της Ιστοσελίδας, ο οποίος επιπροσθέτως οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη παραβιάσεως δικαιωμάτων τρίτων εκ της διαδόσεως ή αναπαραγωγής εικόνων, πληροφοριών ή μηνυμάτων του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, για τις οποίες η Εταιρεία δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνη.

Περιεχόμενο και Αποποίηση ευθύνης
Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχει πληροφορίες που προορίζονται για γενική ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ή συμβουλή ή προτροπή προς ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, ούτε ασφαλώς αντικαθιστούν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από αντίστοιχους επαγγελματίες. Περαιτέρω, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες και ειδήσεις του Περιεχομένου να είναι ακριβείς και επίκαιρες, χωρίς ωστόσο να παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση προς τούτο. Ο Χρήστης οφείλει ο ίδιος να αξιολογεί και εκτιμά τις πληροφορίες του Περιεχομένου, χωρίς να βασίζει οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά του σε αυτές. Ουδεμία ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη των παραπάνω πληροφοριών και για το λόγο αυτό η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο για το οποίο δίνονται πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι (Links)
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες υπό μορφή ηλεκτρονικών συνδέσμων (links). Στην περίπτωση αυτή είναι αυτονόητο ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων, ούτε η εισαγωγή και εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στην Ιστοσελίδα συνιστά ή δύναται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου αυτών από την Εταιρεία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό του (στο εξής αναφερόμενα ως τα «Προσωπικά Δεδομένα»), μέρος των οποίων είναι απαραίτητο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η πρόσβαση και περιήγηση στην Ιστοσελίδα. Αποδέκτης των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία, η οποία θα τα χρησιμοποιεί για λόγους συλλογής δεδομένων, λαμβάνοντας κάθε δυνατή προφύλαξη και χρησιμοποιώντας τα αναγκαία μέσα προστασίας και ασφάλειας του απορρήτου των αρχείων που δημιουργούνται από τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ελέγχει απόλυτα τις λειτουργίες του διαδικτύου και συνεπώς υπάρχει πάντοτε πιθανότητα κινδύνου αναφορικά με το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων, τον οποίο ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται. Εξάλλου, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ή χορηγηθούν σε τρίτους στα πλαίσια πολιτικών προώθησης προϊόντων της Εταιρείας ή για την αποστολή περιοδικών ειδοποιήσεων και ενημερώσεων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση, να διορθώνει ή να διαγράφει οποιοδήποτε εκ των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί μηχανογραφημένων πληροφοριών και αρχείων δεδομένων, επικοινωνόντας προς τούτο με την Εταιρεία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι νυν Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και κάθε διαφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να θέτει ζητήματα συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις νόμου, μπορεί να ενημερώνει την Εταιρεία για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.